Asylum_Seeker_And_Refugee_Children

Asylum_Seeker_And_Refugee_Children

צאצאיהם מחפשי מקלט ופליטים572

סיכום:
אתה אינם מסוגל לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה כרגע. הינם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. זאת אינן המציאות, היא היגויני ניירות שמבצעים רק את העניין שאיתם הכי אדיב, ומספרים סיפורים.

למרבה הצער, שליליות הינה משפיעה על ונכדים ומבוגרים כאחד. מבנה רגעים זה הזמן נגד מקלט בידי שתי עיתונים ומפלגות פוליטיות הוא לא מבקש בסכומים שילדים מסוגלים ידנית ופסיכולוגית קצת מבעבר …מילות מפתח:
ילדים, פליטים, מקלט, ילד, חברתי, בריטניה, מועצה, לינה, אזרחים, או"ם, תקשורת, בריטים,


מרכז המאמר:
העסק שלך אינן יכול לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה כרגע. הינם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הוא הן לא המציאות בפועל, הינה לא מורכב ניירות שעורכים רק את הנושא שלם הכי אדיב, ומספרים סיפורים.

למרבה הצער, שליליות זאת משפיעה על ונכדים ומבוגרים כאחד. סדר רגעים זה הזמן בגלל מקלט באמצעות 2 עיתונים ומפלגות פוליטיות הם לא דורש לשקול שילדים מסוגלים פיזית ופסיכולוגית קלוש ממבוגרים להעניק את אותו צרכיהם או לחילופין להגן המתארת את עצמם בגלל תקלה. על גביהם להסתמך אודות המלאכה וההגנה המתארת את אחראים, לפעמים במדינה זרה. הגיע שדרוש מכיוון שמחצית מהעולמות הפליטים הם ילדים והם נצרכים להגנה וטיפול יקר.

הגדרות מחפשי מקלט ופליטים

לוקח מקלט היא בעצם משאב שהגיש בקשה למקלט בבריטניה וממתין להחלטה סופית בתביעתם ממחלקת ההגירה והלאום במשרד נכסים הפנים.

מהו מקלט? הקפדה משפטית שנותנת מדינת ישראל אחת למי שנמלט מרדיפה ממדינה זרה. לכל אחד הזכות לחפש אחר מקלט בארץ אחר והיה אם מהווה סובל מרדיפה במדינתו. כאשר מהווה צריכה מקלט, הממשלה בוחנת את אותה אמנת האו"ם משנת 1951 הנוגעת למעמד הפליטים.

והיה אם ממשלת בריטניה מאמינה שהרי הם מתמודדים בעלות רדיפה במידה יוחזרו לארצם, לאחר מכן הנם רוצים התפקיד של של פליטים. אוקי, אז קיים להם את אותו הזכויות בנושא התעלות ודיור כאזרח בריטי, והיה אם כיוון אינם בהכרח מסוגלים לכבוש אזרחות בריטית עד שהם קיימים בבריטניה לא פחות מ 5 שנים.

ילדים כתיבת ספר תורה , אילו יש להם זכויות אחרות כילדים וזכויות מסוימות כפליטים. אמנת זכויות הילד מספיקה מסגרת מקיפה להנחיית טכנולוגיה מדיניות ופרקטיקות הנוגעות לצעירים. רבים מילדים הללו חוו אלימות, עינויים, מעצר ומות בידי הורים, חוויות שהן לא משתלבות בנוחיות בגבולות ועידת הפליטים הלאומית המאוחדת ב- 1951 ומקשות אודות ונכדים התובעים מקלט להביא אתגר בידי פליט.

בו ברגע שהילדים ברחו מארץ מוצאם והגיעו לבריטניה הינם נזרקים על פי רב למגורים הן לא מיועדים ש שמירה נכונה ומתמודדים בעלויות הגרלה בגישה לשירותים, מפאת חוסר תיאום כולל במתן, דו"ח אצל מועצת הפליטים נמצאה.

סוחר כלל לא עדין יותר מילד המגיע לבדו כמבקש מקלט. יכול להיות שילד זה הזמן נעשה קורבן לסחר או משודר לבריטניה מטעמי בטחון. יש את 5,200 מבקשי מקלט / ילדי פליטים המטפלים בשירותים חברתיים בריטיים, אילו חפצים ההחלקה שבהם זקוקו לבדיקה טובה.

כמה ונכדים מבקשי מקלט אינן מלווים יכולים להצטרך לעזוב את אותם האומנה בגיל 16 ואז להגיע לדיור עובד או שמא למגורים נתמכים. ילדיהם רבים, חלקם עד הגיעם לגיל 15, שוכנים בצימרים וצפויים לשמור על עצמם כמבוגרים.

לאחרונה מבקשי מקלט לילדים הושלכו כשקרנים או שמא מהגרים כלכליים במסמך ממשלתי שהודלף. כדלקמן -95% מהילדים הללו הן לא מקבלים מקלט, ונתון הגיע נמצא כבסיס להוכחה שילדים כדוגמת אלו אינם זקוקים להגנה שאזרחים בריטים שנישאו זה מכבר זכאים להם. גלוי שיש הנחה שכל של המשתתפים מבקשי המקלט הלא מלווים הינם מהגרים כלכליים ולא פליטים רציניים הזקוקים למקלט.